675648c2785e9a3
حکمت معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران

10.30465/cw.2023.42267.1920

چکیده

تصویرسازی سازوکار و فرآیند رشد و تحول اخلاقی انسان از منظر ملاصدرا، مسأله این جستار است که برای پاسخ به آن، ناگزیر از تحلیل مسائلی چون 1) منشأ اخلاق و کانون بروز تغییرات اخلاقی، 2) عوامل تحول اخلاقی، 3) کیفیت و ماهیت رشد اخلاقی هستیم. ملاصدرا با پذیرش اصل تغییر‌پذیری انسان، اخلاق را چیزی بین طبیعت و اراده‌های فکری می‌داند. یعنی نیروهای طبیعی و ذاتی اگرچه در جریان رشد اخلاقی دخیلند، اما این نقش جبری نیست بلکه با اراده‌های فکری صورت می‌بندد که با تمرین و عادت، سبب اکتسابات رشدی‌اند. براساس تحلیل اراده‌های فکری نزد صدرا در فرآیند کنش‌های درونی که مبتنی بر نوعی تحلیل رشد پیوسته و ذومراتبی است، سازوکار اخلاقی انسان، متضمن نوعی تفکر و استدلال‌اخلاقی است که برانگیزاننده گرایش‌ها و نظام‌بندی عواطف است که تحت تأثیر کشمکشی پیچیده از تأثیر و تأثرات متقابل نیروهای درون و القائات برون و اراده آدمی است. نیروهای درونی جنبه‌های متنوع شناختی‌ (علوم و باورها)، گرایشی (عواطف، احساسات، فطرت گرایشی، غرایز) و حتی بدنی (مزاج، تغذیه، مغز، ابزارهای حسی، زمنیه-های وراثتی) دارند و یا نظیر مکلات و شاکله شخصیتی ثانوی، تهذیب نفس و ... ، زمینه‌ساز و مؤثر در این ساحت‌اند. عوامل محیطی متنوعی نیز، همچون انتقال قوانین و هنجارهای اجتماعی یا شرعی (از طریق دین/ انبیاء) و یا الگودهی (با تأثیر مربی، والدین و ..)، و پیامدهای محیطی و همانندسازی (هم‌نشینی با دیگران، اجتماع با نیکوکاران) جریان رشد اخلاقی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در تعامل با ارگانیسم درونی-زیستی-اکتسابی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The process of moral development of man from Mulla Sadra's point of view

نویسنده [English]

  • fereshte abolhassani niaraki

The Assistant Professor of Islamic philosophy and theology, university of Mazandaran

چکیده [English]

By accepting the principle of human mutability, Mulla Sadra considers ethics as something between nature and intellectual will. In other words, he sees the origin of ethics in both nature (creation) and will, and considers it something between these two. Although the forces of human nature have an impact on our creation, but they do not compel us to act in a certain way. Instead, humans perform ethical actions through their own intellectual will, and then through practice and habit, they acquire new ethical virtues. The ethical mechanism of humans involves a type of ethical thinking and reasoning that is stimulating to inclinations and emotional organization, which is influenced by the complex interplay of internal forces, external influences, and human will. Internal forces have various cognitive aspects (knowledge and beliefs), inclinations (emotions, feelings, natural tendencies, instincts), and even physical aspects (temperament, nutrition, brain, sensory tools, genetic backgrounds), as well as factors such as the faculties and secondary personality traits, self-purification, and so on, which are foundational and influential in this realm. Various environmental factors, such as the transmission of social or religious laws and norms (through religion/prophets) or modeling (with the influence of mentors, parents, etc.), and environmental consequences and socialization (socializing with others, associating with good people), affect human ethical growth, which is acquired in interaction with the internal-biological-acquired organism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • moral development
  • process
  • moral action
ابوالحسنی نیارکی، فرشته، هاشم قربانی، (1397)، «الگوی رشد اخلاقی از دیدگاه خواجه طوسی»، مجله اخلاق وحیانی، 15: 75-105.
احمدی، مریم، سحرکاوندی و محسن جاهد، 1399، «چیستی شخصیت در نظام فلسفی ملاصدرا»، پژوهش­های هستی­شناختی، ش 18.
امینیان، علی، (1395)، «طرح رشد اخلاقی در اندیشه ابوعلی مسکویه»، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،  20: 68
درویشی، نصرالله،  (1393-1394)،« مقایسه رشد اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی و کولبرگ»، شماره 20، 21، 126-150.
رضایی، مهران، حسین هوشنگی، زهرا تبرائی، (1395)، «تحلیل مبادی غیرمعرفتی فعل در قالب رویکرد مدل های مفهومی (بر مبنای آرای صدرالمتألهین(»،تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال دوم بهار: شماره ۱ ، پیاپی ۲) 79-104).
خزاعی، زهرا، نسرین رادمان، (1392)، «رشد اخلاقی، اصول و روش­های آن از نظر افلاطون»، پژوهش­های فلسفی-کلامی، 55، 56: 100-118.
طوسی، نصیرالدین، (1387). اخلاق ناصری. به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: خوارزمی، چ ششم. طوسی، نصیرالدین، (1375)، شرح الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، چ اول، قم، 3 ج.
کیلن، ملانی و اسمتانا، جودیث، (1389). رشد اخلاقی؛ کتاب راهنما. ترجمه محمدرضا جهانگیرزاده و دیگران، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ اول.
ملاصدرا (1981)، اسفار (الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ سوم؛ ج 1-9
ملاصدرا، (بی­تا)، ایقاظ النائمین، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران‏، چ اول.
ملاصدرا، (1366)، تفسیر القرآن الکریم‏، قم: بیدار، 7ج، چ دوم
ملاصدرا، (1382)، الشوهد الربوبیه، به تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ملاصدرا، (1366)، عرفان و عارف نمایان، ترجمه کتاب کسر اصنام الجاهلیه، محسن بیدارفر، تهران، الزهراء.
ملاصدرا، (1354)، المبدأ و المعاد، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران‏، چ اول.
ملاصدرا، (1302)، مجموعة الرسائل التسعة، قم، المکتبه المصطفوی
ملاصدرا، (1363)، مفاتیح الغیب، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏.
وفاییان، محمدحسین، و احد فرامرز قراملکی، (1396 الف)، «تحلیل وجودشناختی فرآیند صدور فعل از منظر ابن سینا و صدرالمتألهین، پژوهش­های هستی شناختی»، سال ششم، بهار و تابستان، ش 11.
وفاییان، محمدحسین، و احد فرامرز قراملکی، (1396 ب)، »کارکردشناسی خیال در فرآیند «غایت‌اندیشی» و «غایت‌گزینی» در مبادی صدور فعل»؛ مجله دو فصلنامه علمی حکمت معاصر، دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-111
 
Bandura. Albert. (1977). Social learning theory, Englewood Cliffs, New Jersey: PRENTICE HALL.
Damasio, A. R. (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain. New York: Harcourt, Inc.
Harris Sam. (2010). The Moral Landscape: how science can determine human values, new York, London, Toronto, Sydney: Free prss.
Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitinist approach to moral judgment. Psychological review, 108, pp 814-834.
Hoffman, Martin.L. (2000), Empathy and moral development: Implications for caring and justice, Cambridge, England: Cambridge university press.
Honderich, Ted. 2002. How free are you? The determinism problem. 2nd ed. Oxford:
Oxford University Press.  
Kane, Robert. (2005). A Contemporary Introduction to Free Will, New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Kohlberg, L. (1987). The young child as aphilosopher. In L. Kohlebg (Ed.), Child psychology and childhood education: A cognitive-developmental vie. New York: Longman, (pp. 13-44)
Nussbaum, M. C. (1999), Sex and social justice. New York: Oxford university press.
Piaget, j. (1948). The moral judgement of the child. Translated by Marjorie Gabain, printed in U.S.A. Free press, GLENCOE, ILLINOIS.
Turiel, Elliot. (1985).The development of social knowledge: Morality and convention. Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne Sydney: Cambridge, university press, reprinted.