675648c2785e9a3
حکمت معاصردوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی «حکمت معاصر» از تیرماه 1397 در پایگاه نمایه‌سازی UDLedge کشور مالزی و تمامی سرویس‌های آن شامل i-Journals و i-Focus و i-Future نمایه و فهرست شده است. این پایگاه در شهر کوالالامپور کشور مالزی قرار دارد.

از آنجاکه برای دسترسی به نمایه نشریه در این پایگاه نیاز به ثبت‌نام مخاطبان است، سند توافقنامه نمایه‌سازی نشریه در UDLedge ارائه می‌گردد.

 

متن توافقنامه نمایه‌سازی نشریه حکمت معاصر در پایگاه UDLedge

 

برای دسترسی به این پایگاه و سایر سرویس‌های آن می‌توانید از پیوندهای زیر استفاده کنید:

UDLedge: http://www.udledge.com

i-Journals: http://www.ijournals.my

i-Focus: http://www.ifocus.my

i-Future: http://www.ifuture.my