675648c2785e9a3

عضویت دوفصلنامۀ حکمت معاصر در نمایۀ تخصصی «فیلوسوفرز ایندکس»

عضویت دوفصلنامۀ حکمت معاصر در نمایۀ تخصصی «فیلوسوفرز ایندکس»

در آخرین ارزیابی نمایۀ تخصصی فلسفۀ «فیلوسوفرز ایندکس» (Philosopher’s Index) در سال 2021 میلادی، دوفصلنامۀ «حکمت معاصر» با موفقیت به عضویت این نمایه درآمد و مقالات آن در این مجموعه نمایه خواهد شد.
به این ترتیب، مقالات فصلنامه «حکمت معاصر» از طریق مجموعۀ فیلوسوفرز ایندکس در نمایه‌های ابسکو (EBSCO) و پروکوئست (ProQuest) نیز در دسترس خواهد بود.

دریافت گواهینامۀ نمایۀ دوفصلنامۀ «حکمت معاصر» در فیلوسوفرز ایندکس