675648c2785e9a3

بررسی چگونگی تصرفات تکوینی انسان کامل در دفع شرور، با تأکید بر اندیشه ابن عربی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و استادیار گروه فلسفه دانشگاه شاهد تهران

10.30465/cw.2021.6821

چکیده

جهان طبیعت که گزیری از پدیده های شرآمیز در آن وجود ندارد، همواره فکر و خاطر بشر را در جستن چاره برای غلبه بر شرور به خود مشغول داشته است. برخی از این بیم ها را باید معطوف به چگونگی کاربست دین و توسل به اولیای الهی در مقابله با شرور و بیماری ها دانست. اینکه از منظر عرفانی چگونه می توان با توسل به انسان کامل بر صدمات روحی و جسمی ناشی از شر و بدی ها فائق آمد، پرسشی اساسی است که این نوشتار درصدد پاسخ آن بر آمده است. نگارنده در روی آوردی توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که بر پایه آرای ابن عربی، دخالت های انسان کامل در عالم طبیعت محدود بوده و تا زمانی که از جانب الهی ماذون نباشد، نه اعمال تصرفی در طبیعت می نماید و نه باید از او انتظار خارق عادتی داشت. و حتی در فرض تصرف هم، از تصرفات حداقلی اش در مسیر اظهار دین بهره می جوید. از مهمترین کارکردهای معنویت خداسو و توسل را باید آرامش بر آمده از ایمانی دانست که با آن می توان بر صدمات ناشی از شرور و بدی ها غلبه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of How the external intervention of the perfect man in repelling evil, with emphasis on the thought of Ibn Arabi

نویسنده [English]

  • mohammad javad pashaei
. Assistant Professor and Faculty Member, Department of Philosophy and Wisdom, Shahed University
چکیده [English]

The natural world, in which there is no escape from evil phenomena, has always occupied the human mind in search of a way to overcome evil. Some of these fears should be considered in terms of how to use religion and solicit to friends of God in the face of evil and disease. From a mystical point of view, how to overcome the mental and physical injuries caused by evil and evil by solicit to the perfect man, is a fundamental question that this article seeks to answer. In a descriptive-analytical approach, the author has reached the conclusion that according to Ibn Arabi, the interventions of a perfect man in the natural world are limited and, unless it is authorized by God, he does not and should not take possession of nature. He was expecting an extraordinary habit. And even in the case of possession, he uses his minimal possessions in the way of expressing religion. Yes, one of the most important functions of God-fearing spirituality and recourse should be considered to be the peace that comes from faith, with which one can overcome the harms caused by evils and evils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evil
  • perfect man
  • IBN ARABI
  • external intervention
  • solicit
قرآن کریم
ابن بابویه، محمد بن على‏، من لایحضره الفقیه، تصحیح على اکبر غفارى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1413 ق‏
ابن سینا، حسین بن عبدا...، الاشارات و التنبیهات مع شرح المحقق الطوسی، قم، نشرالبلاغه؛1383 ش.
_______________، الشفاء (الهیات)، تصحیح سعید زائد، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی،1404ق.
ابن عربی، محیی الدین، ‏تفسیر ابن عربى( تأویلات عبد الرزاق)، محقق: سمیر مصطفى رباب، دار احیاء التراث العربى،‏ بیروت،‏ 1422 ق‏
________________، الفتوحات المکیة، بیروت، دار صادر، 4 جلدی، بی تا.
________________، ‏فصوص الحکم،‏ قاهره، دار إحیاء الکتب العربیة،  1946 م
ابن میمون، موسی، دلالت الحائرین، تحقیق حسین آ تای، آنکارا، مکتبه الثقافه الدینیه، بی تا
بار بور، ایان، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362
پترسون مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو، 1379ش
 پلانتینگا، آلوین، خدا جهان‌های ممکن و مسئله شر، در کلام فلسفی، ترجمه ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، تهرن، صراط، 1374 ش. صفحه 199
جامی، عبدالرحمن، اشعه اللمعات، تحقیق هادی رستگار مقدم گوهری، قم: بوستان کتاب، 1383ش
______________، نقد النصوص فی شرح نقش االفصوص، مقدمه ویلیام چیتیک، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370ش
حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۲۵ق
حلی، حسن بن یوسف ، کشف المراد فی شرح تجریدالاعتقاد، تصحیح حسن حسن زاده آملی، قـم، مـؤسسه النشر الاسلامی،‌ بی‌ تا.‌
خمینی، روح الله، تعلیقات على شرح« فصوص الحکم» و« مصباح الأنس»، به تصحیح حسن رحیمیان، قم، پاسدار اسلام: 1410ق
صفار، محمد بن حسن، ‏بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم‏، تصحیح: محسن کوچه باغى، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1404 ق‏
طباطبایی، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ پنجم، 1417ق.
فارابی، ابونصر ، الاعمال الفلسفیة (کتاب التعلیقات)، مقدمه و تحقیق از جعفر آل یاسین، بیروت، دارالمناهل، 1413ق.
فناری، محمد بن حمزه، مصباح الانس، تصحیح محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی، 1374ش
قونوی، صدرالدین، رساله النصوص، تصحیح سید جلال آشتیانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362ش
قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم، تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‏، 1375ش.
کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج 1، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران، انتشارات سروش و علمی و فرهنگی، 1368ش
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: على اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دار الکتب الإسلامیة،
1407 ق‏
مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، تصحیح جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، 1403ق.
میرداماد، محمد باقر، القبسات، تهران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، 1356 ش
نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: موسسه آل البیت(ع)، الاحیاء التراث، 1368ش
 یزدان پناه، سید یدالله ، مبانی و اصول عرفان نظری، نگارش سید عطاء انزلی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، 1389ش.
-James, William, A pluralistic universe, Lincoln & London: university of Nebraska press,1996
-Kung, Hans, On being a Christian, trans. By Edward quin, London: collins,1977
-Mackie. j.l. Evil and omnipotence in: urban & Walton(eds), the power of god, newYork: oxford university press, 1987