675648c2785e9a3
حکمت معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 استاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

" کلی‌ جیمز کلارک" خاستگاه جهان و ریشه‌های انواع (مه‌بانگ و تکامل) را دو موضوعِ مهمّ، در تبیینِ رابطه‌یِ میانِ علم‌ودین می‌داند. او معتقدست هر چند موضوعِ اول می‌تواند تقویت‌کننده‌ی باور به وجود یک آفریننده باشد، اما موضوع دوم، اغلب به دلیلِ شیوه‌‌هایِ غلطِ نحوه‌یِ پرداختن به آن، قول به تعارضِ علم‌ودین را موجب گردیده ‌است. در این راستا بررسیِ جریان‌هایِ ایجاد شده در مواجهه با نظریه ‌تکامل و مواضعِ آن‌ها در بازتعریفِ رابطه‌یِ علم‌ودین از محورهایِ موردِ بررسیِ این مقاله می‌باشد. از جمله نحوه‌یِ مواجهه‌یِ اندیشمندانِ مسلمان و عوامل موثّر در نوعِ موضع‌گیریِ آن‌ها، که موردِ توجّه وبررسیِ نوینی قرار می‌گیرد. مواجهاتی که به نظر می‌رسد شکل‌گیریِ آن خصوصا در ایران،  بَراساسِ "باور به تعارضِ علم ‌و دین" و یا "علم‌ستیزی" نبوده؛ بلکه دلایلی قابل تامّل را داشته است. دلایلی که با ظهورِ تفاسیرِ کور و تصادفی از تکامل و تحمیل بر پیامدهایِ الهیاتیِ آن، وضوحی مضاعف یافت. تحلیلِ کلارک بر معنایِ تصادفی بودنِ فرایند تکاملی و تبیینِ وی بر خالقیّتِ خداوند، هنگامی که ‌ تکامل با رویکردی تصادفی در دست است، مواجهه‌ای نوین و پاسخی ‌است که زیست‌شناسانِ تکاملی را به چالش فرا می‌خواند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Evolution, Creation and Theism" and the positions of Muslim Thinkers (Analysis and Review of James Clark's Opproach)

نویسندگان [English]

  • Maryam Saadi 1
  • Rasoul Rasoulipour 2
  • mohsen javadi 3

1 Student of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 assistant professor in Kharazmi University

3 ghom university

چکیده [English]

Kelly James Clark considers in Big Bang and Darvinism as two critical and challenging issues in the 20th century; while explaining the relationship between religion and science.He believes that although the first issue can be a boost to the belief in being a creator, the second, often due to the wrong ways of addressing it, has led to a conflict between science and religion.  In this regard, the study of the matters created in the face of evolution theory and their positions in redefinition of the relationship between science and religion is one of the axes of this article.  Among other things, the way Muslim intellectuals are exposed and the factors influencing their position are considered.  The confrontation that seems to have not been based on "belief in the conflict of science and religion" or "scientism", especially in Iran, but has had considerable reasonable.Reasons for doubling clarity with the advent of blind and random interpretations of evolution and the imposition of its theological consequences.  Clarke's analysis of the meaning of the randomness of the evolutionary process and its explanation of God's creativity, when evolution is in the hands of a random approach, is an answer that challenges evolutionary biologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • James Clark
  • Evolution
  • Accident
  • Religion
  • science
  • Muslim scholars
1-     قرآن کریم
2-     جعفری، محمدتقی(بی‌تا)، آفرینش و انسان، دارالتبلیغ اسلامی، قم.
3-     جوادی‌آملی، عبدالله(1389)، تسنیم؛ تفسیر قران کریم، جلد 14، انتشارات اسراء، چاپ اول، قم.
4-     رضایی‌اصفهانی، محمدعلی(1381)، پژوهشی در اعجازعلمی قران، نشر کتاب مبین، چاپ دوم، رشت.
5-     سبحانی، جعفر(1386)، داروینیسم یا تکامل انواع، چاپ اول، انتشارات موسسه امام صادق(ع). قم.
6-     سبحانی، جعفر(1375)، منشور جاوید، جلد 4، چاپ دوم، انتشارات موسسه امام صادق(ع)، قم.
7-     طباطبایی، محمدحسین(1417)، المیزان فی تفسیرالقران، چاپ سوم، نشر موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت.
8-     مشکینی، علی، تکامل در قران، بی‌تا، ترجمه حسین‌نژاد، دفتر نشر فرهنگ‌اسلامی.
9-     مصباح‌یزدی، محمدتقی(1384)، معارف قران (1-3)، خداشناسی، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی، چاپ پنجم، انتشارات موسسه ‌آموزشی ‌پژوهشی امام‌خمینی، قم.
10- مطهری، مرتضی، علل گرایش به مادی‌گرایی، انتشارات صدرا، تهران.
11- معرفت، محمدهادی(1395)، علوم قرانی، چاپ هفدهم، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم.
12- مکارم‌شیرازی، ناصر(1374)، تفسیر نمونه، چاپ اول، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
13-                         Augustine (1982). The Literal Meaning of Genesis. Trans. J. H. Taylor. New York: Newman Press.
14-                       Behe, Michael, (2001). “Molecular Machines: Experimental Support for the Design Inference.”In Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological and Scientific Perspectives, edited by Roger T. Pennock, 241–256. Boston, MA: MIT
15-                       Behe, Michael (1998). Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York: Free Press.
16-                       Clark, Kelly James (2014). Religion and the Sciences of Origins: Historical and Contemporary Discussions.
17-                       Darwin,Charles, (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London: John Murray.
18-                       Darwin,Charles, (1879) .Personal Communication with John Fordyce. http://www.darwinproject.ac.uk/letter/entry-12041
19-                       Darwin,Charles, (1856). Personal Communication with J. D. Hooker. http://www.darwin project.ac.uk/letter/entry-1924.
20-                       Darwin,Charles, (1958). The Autobiography of Charles Darwin. London: Collins.
21-                       Dajani, Rana (2012). “Evolution and Islam’s Quantum Question.” Zygon 47(2) :  343–353
22-                       Dawkins, Richard (1976). The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press
23-                       Dawkins, Richard (1995). River Out of Eden. New York: Basic Books.
24-                       Dawkins, Richard, (1996). Climbing Mount Improbable. London: Penguin Books.
25-                       Futuyma, Douglas (1998). Evolutionary Biology,Third Edition. Sunderland, MA: Sinauer Associates.
26-                       Futuyma, D. J. (2005). Evolution. Sunderland: SinauerAssociates.
27-                       Ghiselin, Michael T. (1974). The Economy of Nature and the Evolution of Sex. Berkeley, CA: University of California Press
28-                       Hoyle, Fred (1983). The Intelligent Universe. New York: Holt, Rinehart & Winston.
29-                       Iqbal, Muzzafar (2007). Science and Islam. Westport, CT: Greenwood Publishing Group.
30-                       Iqbal, Muzzafar (2009). “Darwin’s Shadow: Context and reception in the Muslim World.” Islam & Science 7(1).
31-                       Kingsley, Charles (1871). “The Natural Theology of the Future.” Lecture at Sion College.
32-                       Mackie, John Leslie (1977). Ethics: Inventing Right and Wrong. New York: Penguin
33-                       Nagel, Thomas, (2012). Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False. New York: Oxford University Press.
34-                       Orr, James (1897). The Christian View of God and the World. http://www.ccel.org /ccel/orr/view.html.
35-                       Origen (1966). On First Principles: Being Koetschau’s Text of the De Principiis Translated into English, Together with an Introduction and Notes. Trans. G. W. Butterworth. New York: Harper & Row.
36-                       Paley, William (2006). Natural Theology. Oxford: Oxford University Press.
37-                       Robinson, Richard (2005). “Jump-Starting a Cellular World: Investigating the Origin of Life, from Soup to Networks.” PLoS Biology 3(11). doi:10.1371/journal. pbio.0030396
38-                       Ruse, Michael (1991). “The Significance of Evolution.” In A Companion to Ethics, edited by Peter Singer. Cambridge: Blackwell.
39-                       Simpson, George (1967). The Meaning of Evolution, Revised Edition. New Haven, CT: Yale University Press.
40-                       Wilson, Edward O. (1975). Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge: Harvard University Press.