675648c2785e9a3
حکمت معاصر
جست‌وجوی نخستین بارقه‌های نظریة حرکت جوهری در حکمت سینوی

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 117-129

چکیده
  واکاوی رویکرد ابن سینا در باب حرکت نشان می‌دهد وی در اثبات برخی اقسام حرکات عرضی و انکار فرایند حرکت جوهری دچار تردید است. این تردید به مبانی فلسفی شیخ در مسئلة اعتباریت ماهیت و اصالت وجود بازمی‌گردد. بدین بیان که در تفکر سینوی به دلیل نفی تشکیک در ماهیت و اعتقاد به اعتباریت آن، برخی اقسام حرکات عرضی از جمله حرکت در کمیت و حرکت ...  بیشتر