675648c2785e9a3
حکمت معاصر
تأثیر اصالت وجود بر «حدّ تام» دراندیشة فلسفی ملّاصدرا

رویا تیزهوش؛ علی اکبر عبدل آبادی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 47-69

https://doi.org/10.30465/cw.2018.3585

چکیده
  ملّاصدرا معتقد است که «وجود» یگانه امر حقیقت­ساز است. این عقیدۀ ملّاصدرا که «اصالت وجود» نام دارد، مبنای فلسفة او را تشکیل می­دهد و حتّی بر مبحث «ماهیّت و احکام آن» تأثیر می­نهد. پذیرش تأثیرپذیری مبحث ماهیّت و مباحث مرتبط با آن از اصالت وجود́ لازمه­هایی، از جمله تأثیرپذیری حدّ تام از اصالت وجود، را در پی می­تواند ...  بیشتر