675648c2785e9a3
حکمت معاصر
بحثی دربارۀ آیندۀ حکمت اسلامی

علی‌اصغر مصلح

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 105-120

چکیده
    حکمت اسلامی با همۀ تنوعاتش گونه‌ای از مفهومی‌کردنِ دریافت متفکران اسلامی از عالم و آدم است. این سنت به‌مثابة یک مشرب فکری در کنار سایر مشارب فکری در برخی از سرزمین‌های اسلامی، به‌خصوص ایران، پدید آمده و بسط پیدا کرده است. این سنت از آغازِ رویارویی کشورهای اسلامی با عالم جدید، از‌طریق برخی از نمایندگانش با مسائل تفکر ...  بیشتر