675648c2785e9a3
دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

بررسیِ کارکردهای عقلِ عملی در فرآیندِ صدورِ عمل در حکمتِ متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.30465/cw.2023.44119.1967

کرامت ورزدار؛ فاطمه سادات کتابچی


کارکرد شناختی ملکات از دیدگاه فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.30465/cw.2023.43320.1951

نادیا مفتونی؛ فتانه تواناپنا؛ قاسمعلی کوچنانی


نقد حصرانگاری معرفت شناسانه از «انسان معلّق در فضا» در پرتو فهم مبانی ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30465/cw.2023.39935.1871

علی اصغر جعفری ولنی