675648c2785e9a3
دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. تحلیل و نقادی مفاهیم اعتباری در فلسفه اشراقی با رویکرد صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.30465/cw.2021.35165.1790

زهره زارعی؛ قدرت الله قربانی


2. چگونگی تکوین و حیات جنینی انسان ازدیدگاه ابن‌سینا، صدرالمتالهین وسدلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.30465/cw.2021.36676.1809

سپیده رضی


3. بررسی هستی‌شناسی اخلاق نزد فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30465/cw.2021.27042.1644

حسین احمدی