675648c2785e9a3
حکمت معاصر
رابطة صور مادی و صور علمی در نظریة شناخت ملاصدرا و کانت

مهدی دهباشی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 53-78

چکیده
  یکی از مهم‌ترین موضوعات پیچیده و بحث‌بر‌انگیز شناخت‌شناسی، چه در فلسفة اسلامی و چه در فلسفة غرب، مسئلة کیفیت ارتباط ذهن و عین با یک‌دیگر و به‌عبارتی چگونگی انطباق صور ذهنی با صور عینی و مادی است. این مشکل موجب نابه‌سامانی و تشویش اندیشة فلاسفه در تبیین مطابقت شناخت با عالم خارج شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر ...  بیشتر