675648c2785e9a3
حکمت معاصر
بررسی و تبیین واقع‌نمایی ادراکات از نظر ملاصدرا

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 125-137

چکیده
  عموماً گمان می‌شود که مسلک اصالی ملاصدرا در مسئلة مطابقت همان تمسک بر مبناگرایی غالب و تطابق ماهوی بوده است. این در حالی است که مبانی فلسفة صدرایی در باب انتزاعی‌بودن ماهیت، به صورت جدی نظریة تطابق ماهوی را به چالش می‌کشد. بر این اساس در حکمت متعالیه مسئلة علم و کیفیت تحصیل اقسام آن برای نفس به شیوه‌ای متفاوت مطرح می‌شود. ...  بیشتر

جست‌وجوی نخستین بارقه‌های نظریة حرکت جوهری در حکمت سینوی

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 117-129

چکیده
  واکاوی رویکرد ابن سینا در باب حرکت نشان می‌دهد وی در اثبات برخی اقسام حرکات عرضی و انکار فرایند حرکت جوهری دچار تردید است. این تردید به مبانی فلسفی شیخ در مسئلة اعتباریت ماهیت و اصالت وجود بازمی‌گردد. بدین بیان که در تفکر سینوی به دلیل نفی تشکیک در ماهیت و اعتقاد به اعتباریت آن، برخی اقسام حرکات عرضی از جمله حرکت در کمیت و حرکت ...  بیشتر