675648c2785e9a3
حکمت معاصر
برهان امکان و وجوب و نقد‌های کانت و هیوم

حمید پارسانیا

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  برهان صدیقین به شکلی که ابن‌سینا آن را نخستین‌بار برای برهان امکان و وجوب به کاربرد، از طریق آثار ابن‌رشد و ابن‌میمون در قرون وسطی، به آثار توماس آکویناس راه یافت. مفاهیم مربوط به این برهان چنانکه مورد‌نظر ابن‌سینا بود، در این آثار منتقل نشد و آشفتگی برهان در فلسفه بعد از رنسانس غرب نیز ادامه یافت. در این مقاله برهان امکان و وجوب ...  بیشتر